Blog

July 17, 2017

Gặp chúng tôi tại Triển lãm Thủy sản Hồ Chí Minh 27-30 / 8 Meet us in Ho Chi Minh Seafood Exhibition 27-30 August

Hải đảo Hải sản Reykjavik sẽ được trưng bày tại Triển lãm Thủy sản Hồ Chí Minh để quảng bá cho toàn bộ cá Đại Tây Dương. Tươi và đông lạnh từ Iceland và Na Uy và bởi các sản phẩm.

Reykjavik Seafood iceland will be in Ho Chi Minh Seafood Show promoting Atlantic Cod whole fish. Fresh and Frozen from Iceland and Norway and it´s by products.

 

Các loài khác chúng tôi cung cấp cho Việt Nam Other species we supply to Vietnam

 

北海平鲉sebastes viviparus [冷冻等]
大西洋拟庸鲽 HIPPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES [冷冻等]
大西洋水珍鱼Argentina silus [冷冻等]
大西洋鳕Gadus morhua [冷冻等]
钓鮟鱇鱼Lophius piscatorius,也称鮟鱇鱼 [冷冻等]
鲽鱼Pleuronectes platessa [冷冻等]
瓜参 Cucumaria spp. [冷冻等]
黑等鳍叉尾带鱼Aphanopus carbo [冷冻等]
黑线鳕Melanogrammus aeglefinus [冷冻等]
尖吻平鲉Sebastes mentella [冷冻等]
金平鲉Sebastes norvegicus(异名Sebastes marinus) [冷冻等]
蓝鳕Micromesistius poutassou [冷冻等]
绿青鳕Pollachius virens [冷冻等]
马舌鲽Reinhardtius hippoglossoides [冷冻等]
毛鳞鱼Mallotus villosus [冷冻等]
毛鳞鱼Mallotus villosus [冷冻等鱼卵]
美首鲽 Glyptocephalus cynoglossus [冷冻等]
挪威海螯虾 Nephrops norvegicus [冷冻等 ]
挪威海鳌虾 Nephrops norvegicus [冷冻等]
欧洲黄盖鲽Limanda Limanda [冷冻等]
鲭鱼 Scomber scombrus [冷冻等]
小头油鲽Microstomus kitt [冷冻等]
鳐属所有种Raja spp. [冷冻等]
庸鲽Hippoglossus hippoglossus(格陵兰) [冷冻等]
庸鲽Hippoglossus hippoglossus(格陵兰庸鲽鱼除外) [冷冻等]
圆鳍鱼Cyclopterus lumpus [冷冻等鱼卵]
圆鳍鱼Cyclopterus lumpus [冷冻等]

News
About rvk-seafood